Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Udelením tohto súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytujete súhlas k tomu, aby prevádzkovateľ web Golfportal, s.r.o. a spracovával vaše osobné údaje podľa ďalej uvedených podmienok.

Rozsah spracovanie vašich osobných údajov

Golfportal, s.r.o.  bude vaše osobné údaje spracovávať v rozsahu, v akom ste ich poskytli v súvislosti s prihlásením odberu e-mailových newsletterov a v rámci objednávkového procesu. Golfportal, s.r.o. bude spracovávať váš e-mail, krstné meno a priezvisko, adresu, krajinu, telefónne číslo.

Účel spracovania vašich osobných údajov

Golfportal, s.r.o.  bude vaše osobné údaje spracovávať výlučne za účelom zasielania newsletterov a spracovania objednávok. 

Právny základ spracovanie osobných údajov

Právnym základom spracovanie je váš súhlas a skutočnosť, že vaše osobné údaje sú potrebné pre naplnenie účelu zasielania marketingových informácii v rámci súhlasu zo zasielaním a registráciou do newsletteru a online spracovávania objednávok . Osobné údaje sú spracované v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov - Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 - (ďalej ako "GDPR").

Doba, po ktorej budú vaše osobné údaje spracovávané

Golfportal, s.r.o. bude vaše osobné údaje spracovávať, kým súhlas neodvoláte.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Tento váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne (!!) odvolať, a to prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, súčasťou každého newsletter alebo odoslaním požiadavky na info@golfportal.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním.

Osoby s prístupom k vašim osobným údajom

K vašim osobným údajom bude mať prístup pracovníci Golfportal, s.r.o. , ktorí poskytujú vhodné záruky a ktorých spracovanie spĺňa všetky požiadavky GDPR, a ktorí budú dostatočne chrániť vaše práva a vaše osobné údaje. Týmito osobami sú technickí a marketingoví pomocníci. Tieto osoby budú mať prístup k týmto údajom len po dobu nevyhnutne nutnú a v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ak to bude potrebné pre poskytnutie služby a splnenie zákonných požiadaviek.

Kontaktné údaje správcu

Golfportal, s.r.o.  môžete kontaktovať na emailu: info@golfportal.sk. Zástupca Golfportal, s.r.o.  je oprávnený požadovať preukázanie vašej totožnosti s cieľom zamedziť neoprávnenému prístupu k vašim osobným údajom.

Vaše práva súvisiace s ochranou vašich osobných údajov

Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, opraviť či doplniť osobné údaje, požadovať obmedzenie spracovanie, namietať alebo sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov, požadovať prenesenie údajov, prístupu k svojim osobným údajom, byť informovaný o porušení bezpečnosti osobných údajov, vymazania a ďalšie práva stanovené v GDPR.

Právo namietať

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Námietku je nutné podať spoločnosti Golfportal, s.r.o. . V prípade, že vznesiete námietku proti spracovanie zamerané na e-mailového marketingu, Golfportal, s.r.o. osobné údaje v tomto rozsahu ďalej spracovávať nebude, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. Bližšie informácie o tomto práve obsahuje najmä čl. 21 GDPR.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu

Kedykoľvek môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov alebo neplnenie povinností správcu plynúcich z GDPR k dozornému úradu. Dozorným úradom je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, dataprotection.gov.sk

Povinnosť poskytnúť osobné údaje. Následky neposkytnutie osobných údajov

Vaše osobné údaje poskytujete celkom dobrovoľne. Nemáte žiadnu povinnosť je poskytnúť. V prípade, že vaše osobné údaje neposkytnete, nehrozí vám žiadne sankcie