Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I
Základné ustanovenia

Obchodná spoločnosť Golfportal, s.r.o., Holíčska 28, 85105 Bratislava, je zapísaná v Obchodnom registri Slovenskej republiky Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 97198/B (ďalej len "Prevádzkovateľ").
Prevádzkovateľ ponúka neurčitému počtu subjektov, konečných užívateľov služieb (klient), služby tretích osôb, poskytovateľov služieb, na báze sprostredkovania či obchodného zastúpenia a nie je v žiadnom právnom vzťahu s konečným užívateľom služieb (klientom), ak nie je v týchto VOP alebo priamo pri ponuke uvedené inak.

Prevádzkovateľ vyhlasuje že:

 • Celý obsah web stránok prevádzkovateľa je zverejnený v dobrej viere v jeho pravdivosť.
 • Nezodpovedá za žiadne škody, ktoré si klient spôsobí zadaním nesprávnych identifikačných údajov pri rezervácii (nesprávne dátumy rezervácie, typy a počty izieb, počty osôb, nesprávna e-mailová adresa, nesprávne telefónne číslo a pod.).
 • Nezodpovedá za formálnu správnosť a pravdivosť údajov poskytovateľov služieb ani za žiadne iné údaje ubytovacích zariadení, reklamných partnerov a pod. ako aj za žiadne škody, ktoré klientovi týmito údajmi budú spôsobené.
 • Nezodpovedá za poskytnutie služieb a ani za poskytnuté ubytovanie a služby vo vybranom ubytovacom zariadení.

Vymedzenie základných pojmov:

 • Pobyt - je označený v ponuke na web stránke s názvom typ: Pobyt. Po zaplatení obdrží klient tlačivo v elektronickej forme s názvom Ubytovací poukaz - Voucher / potvrdenie rezervácie.
 • VOP - Všeobecné obchodné podmienky.

 

Čl. II
Zakúpenie služby konečným užívateľom

1. Tieto podmienky zakúpenia služby sa týkajú všetkých rezervácií služieb uskutočnených on-line rezervačným systémom prevádzkovateľa prostredníctvom web stránok, ktoré prevádzkuje.

2. Všetky fyzické aj právnické osoby – koneční užívatelia služieb – objednaním pobytu, alebo zakúpením iného produktu (napr. darčekový poukaz, kupón a pod.) sa podľa bodu 1.Čl.II zaväzujú dodržiavať tieto VOP rezervácie, a riadiť sa nimi, ako i osobitné podmienky uvedené v rezervačnom formulári. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody, spôsobené nedodržaním VOP rezervácie.

3. Zakúpenie požadovaných služieb môže klient realizovať nasledujúcim spôsobom:

 • Klient si z ponuky prevádzkovateľa vyberie službu konkrétneho poskytovateľa služieb (ubytovacie zariadenie), prípadne si zakúpi kupón, darčekový poukaz alebo iný produkt podľa aktuálnej ponuky. Túto službu si objedná postupom uvedeným na webovej stránke. Osobné údaje a údaje z kreditnej karty budú použité výhradne pre potrebu zjednania a poskytnutia služby požadovanej klientom a zabezpečenia úhrady ceny, s čím klient súhlasí. Klient si pri zakúpení produktu zvolí spôsob platby na webovej stránke. Klient sa môže dožadovať poskytnutia služieb len v prípade, že v zmysle dohodnutých podmienok riadne uhradil cenu za objednané služby, alebo jej úhradu zabezpečil, a to podľa konkrétnej dohody buď prevádzkovateľovi alebo priamo poskytovateľovi služieb, prípadne úhradami u obidvoch subjektov, podľa dohody uzavretej pri objednaní služby. V prípade neuhradenia ceny za objednané služby, má prevádzkovateľ, prípadne poskytovateľ služby, právo rezerváciu služby stornovať, prípadne službu neposkytnúť. Prevádzkovateľ má právo rezerváciu služby stornovať a službu neposkytnúť aj v prípade, že údaje uvedené v ponuke služby sa pri overení údajov u poskytovateľa služby ukážu ako nepravdivé (napr. neexistujúca služba či pobyt, nepravdivá cena služby a pod.). Úhrada sa považuje za zaplatenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet prevádzkovateľa, prípadne na účet konečného poskytovateľa služby, alebo platbou v hotovosti.
 • Poplatky za parkovanie, daň z ubytovania, resp. iné služby, ktoré nie sú predmetom rezervácie, si klient platí sám na mieste pobytu. Spôsob úhrady ako i splatnosť ceny za služby si klient zvolí pri objednaní služby z ponúkaných možností. Ponuka na webových stránkach prevádzkovateľa, ako i v jeho kamenných predajniach, je prezentáciou konečných poskytovateľov služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu ponuky a podmienok poskytnutia služieb, a to aj po podanej objednávke klienta, vrátane zrušenia ponuky, pričom klient má právo zmenenú ponuku odmietnuť a v takom prípade nedôjde k uzavretiu zmluvy medzi klientom a konečným poskytovateľom služieb.
 • Cena služieb je stanovená dohodou dvoch strán, vychádza z ponuky poskytovateľov služieb a je prezentovaná prevádzkovateľom, a uzatvára sa objednaním služby klientom. V prípade, že poskytovatelia služieb poskytujú zľavy, má klient nárok len na tie zľavy, ktoré sú platné ku dňu uzavretia dohody o cene. Pri poskytnutí zľavy na dieťa je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu využitia služby.

5. Klient je povinný prevádzkovateľovi poskytnúť všetky údaje potrebné na vystavenie poukazu na využitie služby (voucheru, kupónu) a prevziať všetky doklady potrebné na čerpanie objednaných služieb podľa požiadavky prevádzkovateľa. Ak klient odmietne poskytnúť potrebné údaje, bez ktorých nie je možné službu pre klienta objednať, je prevádzkovateľ oprávnený objednávku klienta stornovať.

6. Voucher (kupón, potvrdenie o rezervácií), ktorý oprávňuje klienta k nástupu na pobyt, bude klientovi zaslaný ihneď po obdržaní potvrdenia o jeho úhrade. Doručením dokladu o poskytnutí služby vzniká klientovi právo dožadovať sa čerpania služby a zmluvný vzťah s poskytovateľom služby.

7. V prípade, že klient vystupuje pri kúpe kupónu v postavení zdaniteľnej osoby, t.j. obstaráva kupón na účely podnikania, má nárok od poskytovateľa na vystavenie daňového dokladu. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi ihneď po zakúpení kupónu a to na e-mailovú adresu poskytovateľa uvedenú v ponuke. V oznámení klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo kupónu a dátum jeho úhrady. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.

 

Čl. III
Stornovacie podmienky a reklamácie služieb

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytnúť klientovi súčinnosť pri vybavení storna čerpania služby. V prípade storna služby je prevádzkovateľ povinný vrátiť klientovi poskytnutú platbu zníženú o storno poplatok až momentom, keď tieto finančné prostriedky obdrží od poskytovateľa služby, pokiaľ už boli poskytovateľovi služby uhradené. Pre prípad storna, platia storno podmienky uvedené v podmienkach konkrétneho poskytovateľa služieb. V prípade, že poskytovateľ služieb nemá uvedené storno podmienky, nepreberáme za túto skutočnosť žiadnu zodpovednosť. Ak nie je dohodnuté inak, a ak sa s klientom inak nedohodneme, platí storno poplatok vo výške 100 % ceny služby. Pri každom – poskytovateľovi služby je uvedený jeho názov a adresa, na ktorej si klient tieto údaje môže zistiť.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za poskytnuté ubytovanie a služby v klientom vybranom ubytovacom zariadení.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za žiadne finančné, ani iné straty spôsobené nedodržaním podmienok poskytnutia služieb deklarovaných na jeho stránkach alebo na stránkach poskytovateľov služieb.

4. V prípade, že pri ponuke služieb je ako poskytovateľ služieb uvedený prevádzkovateľ, je klient povinný reklamovať služby a pobyt u prevádzkovateľa a to pri nástupe na pobyt, počas jeho trvania alebo najneskôr do skončenia trvania pobytu. Kontaktné údaje pre reklamácie sú uvedené v e-mailovej komunikácii a v ubytovacom poukaze, vouchery, ktoré klient obdrží po celkovej úhrade pobytu. Po skončení pobytu klient nemá nárok na reklamáciu.

5. V prípade, že klient v stanovenej lehote uvedenej vo VOP, neobdrží Voucher (kupón, potvrdenie o rezervácií), alebo Voucher obsahuje podmienky iné, ako boli podmienky uvedené v ponuke, alebo bude mať iné nedostatky, klient to môže reklamovať. Klient je povinný uplatniť si reklamáciu písomne e-mailom na adresu: info@golfportal.sk Lehota na uplatnenie reklamácie je 48 hodín od doručenia Voucheru a pokiaľ Voucheru nebude doručený do 48 hodín, tak do 3 pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie Voucheru. Ak si klient neuplatní reklamáciu v stanovenej lehote a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie reklamácie zanikajú.

6. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu podľa bodu 5. do 3 pracovných dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia nebude v stanovenej lehote VOP vybavená, je klient oprávnený od kúpy odstúpiť.

7. V prípade, že klient nie je spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim, alebo sa klient obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má klient právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej doručenia, má klient právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27", resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

8. Odstúpenie od kúpy, zrušenie objednávky:

 • Klient je oprávnený odstúpiť od kúpy pobytu bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia Voucheru elektronickou formou, pokiaľ nebola objednaná služba u poskytovateľa. Odstúpenie od kúpy v zmysle prvej vety je možné uplatniť písomne mailom z e-mailovej adresy, z ktorej bol pobyt objednaný, na e-mailovú adresu prevádzkovateľa info@golfportal.sk. V správe musí byť identifikovaná ponuka od kúpy ktorej chce klient odstúpiť. Klientovi bude zaplatená suma vrátená späť na účet, z ktorého bola platba evidovaná. Ak už bol pobyt rezervovaný a objednaná služba u poskytovateľa, prevádzkovateľ nie je povinný pristúpiť k odstúpeniu od kúpy, k zrušeniu objednávky alebo kúpy kupónu a klient je povinný riešiť túto vec s poskytovateľom služby.
 • Prevádzkovateľ má právo stiahnuť ponuku z web stránky, ak zistí, že informácia alebo údaj uvedený v ponuke je nesprávny, neúplný alebo má ponuka inú chybu. Ak bola medzičasom vykonaná kúpa pobytov vo vzťahu k takejto ponuke, tie sa rušia, pričom klient berie na vedomie a súhlasí, že cenu za pobyt ním uhradenú mu vráti buď poskytovateľ, pričom toto plnenie je povinný klient od poskytovateľa prijať, alebo prevádzkovateľ. Klient je oprávnený vrátenie ceny za pobyt vymáhať vždy len od poskytovateľa. Cena za pobyt bude klientovi vrátená do 14 dní od stiahnutia ponuky zo stránky prevádzkovateľa, a to na účet klienta, z ktorého vykonal predmetnú úhradu.

9. Pre zrušenie objednaných služieb zo strany odberateľa (klienta), platia pre odberateľa nasledujúce stornovacie podmienky:

 • a) 20 % z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb viac ako 30 dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt.
 • b) 50 % z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 29 až 10 dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt.
 • c) 100 % z ceny objednaných a záväzne potvrdených služieb 9 a menej dní pred nástupom klientov odberateľa na pobyt.

Preplatok - uhradená suma krátená o stornovací poplatok - bude klientovi vrátená bankovým prevodom, resp. poštovou poukážkou. Pri vrátení platby klientovi, znáša všetky poplatky súvisiace s prevodom klient, napríklad bankové poplatky, či kuzový rozdiel.

13. V prípade, že klient nevyčerpá zakúpenú službu v čase, na ktorý je jej čerpanie obmedzené, zaniká nárok klienta na poskytnutie služby bez náhrady.

Čl. IV

Podmienky poskytnutia služby

Konečný užívateľ služieb, klient, je povinný dodržiavať Všeobecné záväzné podmienky konkrétneho ubytovacieho zariadenia, prípadne podmienky poskytnutia služby, ako aj všeobecné morálne pravidlá ako aj zákony platné na území príslušného štátu. Ubytovacie zriadenia môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo dohodnuté. Toto náhradné ubytovanie bude poskytnuté len na základe dohody medzi ubytovacím zariadením a klientom.

Ubytovaný klient zodpovedá za škody, ktoré spôsobí ubytovaciemu zariadeniu a jej náhrada sa rieši medzi poškodeným na základe dohody medzi ubytovacím zariadením a klientom a naopak.

Čl. V

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky vstúpili do platnosti dňa 31.08.2021 a vzťahujú sa na všetky produkty ponúkané prevádzkovateľom.

2. Klient vyslovuje s týmito podmienkami súhlas objednaním služieb.

3. Akékoľvek zmeny môžu byť dohodnuté len v písomnej forme.

4. Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov prehlasuje, že na účely plnenia zmluvy spracováva údaje klienta v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje z platobnej karty, pokiaľ bude poskytnuté. Tieto údaje je nevyhnutné spracovávať a poskytovať poskytovateľom služieb za účelom zabezpečenia požadovanej služby adresne pre klienta. Vyplnením osobných údajov klienta v rozsahu meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, údaje z platobnej karty do objednávkového formulára klient udeľuje súhlas na ich spracovanie a využitie na účely zabezpečenia požadovanej služby klienta, s ich odovzdaním poskytovateľovi služby ako i s ich využitím na marketingové aktivity prevádzkovateľa. Tento súhlas je daný na dobu neurčitú a klient ho môže kedykoľvek odvolať.

Kliknutím na tento link sa dozviete, ako spracovávame vaše Osobné údaje.

5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nie je poistený proti úpadku, keďže sprostredkovaním predaja jednotlivých služieb mu takáto povinnosť nevzniká.